Při práci s dětmi vycházíme z projektu dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) MRAVENIŠTĚ. Hlavním naším cílem je harmonický vývoj a rozvoj celého člověka, nejen jeho intelektu. Hlavní metodou je napodobování a vzor. Nepoužíváme vysvětlování ani zdůvodňování, protože to jsou metody nepřiměřené tomuto věku dítěte. Důležité je dávat dítěti prostor pro spoluprožívání chování dospělých. Děti vychováváme tím, co děláme a myslíme a ne tím, co říkáme.

Po sedmém roce dítě potřebuje autoritu a do té doby shromažďuje své zkušenosti, které získává pozorováním a napodobováním. Své charakterové rysy nezískává slovním vysvětlováním a zákazy, ale tím, jak se chovají dospělí v jeho okolí. Tuto skutečnost si uvědomuje každá učitelka, která s dětmi pracuje a musí být dětem vzorem (totéž platí i pro rodiče). Jestliže dítě může prožít a napodobovat uvážlivě jednání dospělých, získává tím základ pro své chování v pozdějším věku. Na základě vývojového zákona je třeba s dětmi pracovat tak, aby mohly vnímat a napodobovat různé činnosti – uklízení, práce s materiálem. Důraz klademe na zachování pravidelného rytmu a opakování, protože to odpovídá potřebám předškolního věku. Rytmus je v životě důležitý zvláště u dětí. Nezatěžujeme paměť a nezařazujeme školské metody, protože to všechno oslabuje vývoj dítěte v tomto věku. Hrou a metodou nápodoby uchováváme síly dítěte pro další vývoj. Hra, experimentování s předměty a manipulace s nimi, to vše patří do prvního sedmiletí. To vše rozvíjí fantazii, tvořivost a pohybové dovednosti.

Důležitou roli při výchově hraje prostředí, které dítě obklopuje. Jsou to nejen barvy, ale také hračky a materiály, které dětem předkládáme. Jedná se o přírodní materiály, které jsou příjemné a nejvhodnější – vše, co podporuje fantazii. Při pobytu venku necháváme dětem velkou volnost ( s přihlédnutím k bezpečnosti), protože podporujeme přirozený rozvoj pohybových dovedností. K oblíbeným dětským hrám patří výtvarné a pracovní činnosti. Velký význam mají na děti pohádky, se kterými pracujeme každý den v pravidelný čas. Pohádky předčítáme, vyprávíme, hrajeme, dramatizace se často objevují ve volných hrách. Jedenkrát za měsíc je zajištěno divadelní představení pro děti. Jednu pohádku opakujeme vždy několik dní, aby jí každé dítě mohlo dobře prožít. Většina činností v průběhu dne je doprovázena zpěvem. Radost a klid, láskyplná atmosféra dítě posiluje, proto se snažíme vytvořit právě takové prostředí.

Na základě pozorování dětí učitelka volí individuální přístup, při kterém se snaží zachovávat svobodný rozvoj dítěte a respektuje jeho individuální potřeby. Ve třídě se snažíme zajišťovat takové klima, ze kterého vychází pohoda, radost a veselá nálada, protože vše, co dítě prožívá, to se hluboko vrývá do jeho duše a ovlivňuje celý jeho život. Vedeme děti k tomu, aby se uměly kolem sebe dívat a pozorovat, nepřetěžujeme je učením ani poučováním. Ke zdravému rozvoji dítěte je důležitá úzká spolupráce s rodinou.

Něco málo o naší školce...

Naše školka má 10 tříd. Do naší školky chodí 238 dětí.
Předškolní vzdělávání je u nás v heterogenních skupinách a dítě bereme jako osobnost.
Vedeme děti k partnerství, spolupráci a uvědomění si jedinečnosti.
Možná Vás zajímá, proč heterogenní třídy?
Právě proto, aby byl plněn záměr spolupráce a respekt jedince.

Klademe velký důraz na adaptaci dětí do kolektivu.
Naším cílem je dítě začlenit do věkově rozdílných skupin, tak, aby se dítě cítilo bezpečně, bylo vnímáno jako jedinec, který si vytváří nové postoje ve skupině.

Důležitým prvkem pro dobré zvládnutí adaptačního období je součinnost mezi učitelem a rodičem, snažíme se na toto klást velký důraz. Je to nedílná součást adaptace.

Spolupráce s rodinou je pro nás důležitou součástí konceptu naší mateřinky.

Každé dítě je osobnost, každé dítě potřebuje jiný čas na dobré zvládnutí adaptace, a proto se snažíme k dětem přistupovat individuálně dle jejich specifických potřeb.

Náš vzdělávací program je tvořen na míru naší mateřince, tak, aby zde byl prostor pro rozvoj všech oblastí ve vývoji dítěte, ale zároveň je zde kladen velký důraz na přiměřenost věku dítěte, na individualizaci, kooperaci propojenosti tříd, učitelek i dětí napříč třídami. Zároveň je zde velký prostor pro kreativitu, polytechnické dovednosti, rozvoj osobnosti dítěte v nejrůznějších oblastech, důležitých pro správný fyzický i psychický vývoj dítěte.

Zároveň dbáme na pobyt venku, mnoho činností se snažíme přenášet ven. Jezdíme na výlety, které jsou v přírodě, vytváříme dětem různé venkovní akce, které jsou vždy zaměřené na určitou pohádku.

Snažíme se dětem vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře, podporujeme v nich zdravého týmové ducha, tvoříme třídní programy tak, aby si děti velkou většinu činností tvořily samostatně a zároveň získaly důležité poznatky o světe, přírodě, zvířatech a fungování světa jako takového.