JAK SE PŘIPRAVUJEME DO ŠKOLY

Předškolákům se věnuje po celý den ve školce tak, aniž by poznali, že se učí novým věcem. V rámci dne paní učitelky připravují dětem nejrůznější činnosti na jejich všestranný rozvoj, pracujeme často s přírodním materiálem, ale zároveň klademe důraz, aby činnost měla smysl a dítě si z ní odneslo nepoznané. Pracujeme také s firmou LOGOŠÍK, který pro děti předškolního věku připravuje nejrůznější pracovní listy na rozvoj grafomotoriky, zrakové  a sluchové percepce, pravolevé orientace, orientace v prostoru, časové posloupnosti, učení se třídit činnosti, ale i předměty do skupin. Tyto činnosti mají paní učitelky pečlivě připravené a zalaminované pro opakované použití, je to i příjemné zpestření na zahnání nudy, děti tyto činnosti baví a vyhledávají jej. Učí se také pracovat ve skupinkách jako celek, musí se naučit nacházet kompromisy jak v činnostech, tak při hrách, ale i konverzacích.

Také se velmi věnuje tomu, aby dítě umělo rozeznat morální hodnoty, umělo si vážit sebe, také ostatních, aby umělo vyhodnotit situace, které se dějí v běžném chodu třídy, umělo na ně přirozeně reagovat. Děti si utváří hodnoty, právě v tomto předškolním období a je důležité dítě umět pochopit a reagovat tak na jeho současnou náladu a různé projevy nálad.

Věnujeme se také všeobecným znalostem, snažíme se dětem předat kladný vztah k přírodě, lidem, zvířatům, ale i k sobě samému.

Důležité je také dětem věnovat čas v rozvoji kritického myšlení, děti se tímto učí přemýšlet, klást otázky, umět udělat chybu, protože chybou se děti učí rozpoznat, že i špatná odpověď je odpověď. Učí se také utvářet si vlastní názor a postoj, pracovat s informacemi a rozvíjet tak své dovednosti v mnoha směrech.

S dětmi se také věnujeme pracovním listům k daným tématům, pracovní listy si paní učitelky připravují vždy do předu, tak, aby byly například k tématu, které se právě v daný týden probírá. Stejně tak, ale paní učitelky reagují na dané potřeby dítěte a pracovní listy přizpůsobují jejich chápaní, tempu a zručnosti v grafomotorice. Důležitá je také posloupnost grafomotorických prvků, aby jej dítě ovládalo a mohlo tak zažívat pocit úspěchu.

Každý čtvrtek mají děti svou chvilku, kdy pracují se svými kufříky, učí se tak hlídat si dané věci, být připravený, mít ořezané pastelky a uklizenou svou pracovní plochu pro následující činnost. Tím podporujeme v dětech samostatnost a důležitost učit se reagovat na nejrůznější podněty. Kooperace dětí ve skupinkách je další nedílnou součástí v práci s předškoláky.

Na děti není nikdy vyvíjen tlak ze strany učitele, pokud se stane, že dítě nemá tzvn.svůj den, práci si může udělat později nebo druhý den. Práce pod tlakem nemá u děti tohoto věku žádný efekt, spíše naopak, dítě se poté uzavře a hodnotí sebe, že nebylo schopné situaci zvládnout, což nechceme. Proto klademe obrovský důraz na individuální přístup k dítěti, jedině tak můžete dítě plně připravit na jeho úspěšný start v základní škole.

Důležita je pro předškoláky také motivace, pokud si dítě bude myslet, že činnost ho bude bavit, že si odnese nějaké nové poznatky, bude pracovat s cítí a úsměvem, vždy dojde do cíle s radostí a úsměvem.

Paní učitelky se také věnují rozvoji předmatematických dovedností i rozvoji v oblasti finanční gramotnosti. Nedílnou součástí je u předškoláků také sebehodnocení. Vždy je důležité, aby předškoláci ohodnotili, co se jim podařilo a co naopak ne, tím paní učitelka může kvalitně reagovat na přípravu dalších hodin pro předškoláky. Sebehodnocení také rozvíjí komunikační dovednosti, což je další důležitý bod v přípravě předškolního rozvoje dítěte. Sebehodnocení je velkým přínosem pro obě strany.